STATUT občanského sdružení CASTELLUM HOLEŠOV

Článek I.

Název: CASTELLUM HOLEŠOV

společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku
(pro účely stanov "dále jen Společnost")

Sídlo: Holešov, 6. května 160, 769 01 Holešov
Právní forma: Občanské sdružení
Datum registrace: 9. 6. 2004

Článek II.

Charakter a postavení

 1. Společnost je dobrovolným občanským sdružením, založeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Společnost je otevřenou, dobrovolnou, nezávislou a nadstranickou organizací, v jejíž činnosti jsou uplatňovány zásady rovnosti členů, demokratického konsensu a vzájemné úcty jak je deklaruje Listina základních lidských práv a svobod.
 3. Společnost je právnickou osobou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Jejího názvu a loga nesmějí používat žádné fyzické osoby k uplatňování svých osobních zájmů.

Článek III.

Poslání a cíle

 1. Posláním Společnosti je dosažení převedení budovy holešovského zámku do majetku a správy města Holešova, tzn. získání valné části obyvatel a představitelů města pro realizaci této myšlenky, a poté se aktivně podílet na opatřování finančních prostředků, které by zajišťovaly provozuschopnost zámecké budovy a její postupnou renovaci.
 2. Cílem Společnosti je vytvořit ve spolupráci s majitelem zámku a zámecké zahrady ze zámecké budovy a jejího parkového areálu kulturní, společenské a rekreační centrum pro občany města Holešova a jeho okolí, které by plně saturovalo jejich potřeby a zájmy v oblasti jejich kulturního a společenského vyžití.
 3. Ke splnění tohoto cíle považuje Společnost za nezbytné:
  1. oslovovat k tomu povolané orgány a instituce státu i Evropské unie, nadace a grantové systémy, různé podnikatelské subjekty i soukromé osoby a žádat je o pomoc nejen v oblasti poradenství a spolupráce, ale i o poskytnutí dotací, grantů a darů, sloužících výhradně ke zprovoznění a údržbě zámecké budovy a přilehlého parku a zahrady;
  2. vyjadřovat se k otázkám kultury a kulturního života ve městě, předkládat návrhy, vedoucí k rozvoji kulturního a společenského života ve městě.
 4. S orgány města bude Společnost spolupracovat na vytváření koncepční politiky v oblasti umění, kultury a společenského života, vedoucí k udržování tradic a podpory kulturních aktivit dnes už existujících, nebo které nově vzniknou.
 5. Ve spolupráci s MKS Holešov a jinými společenskými a kulturními organizacemi bude Společnost věnovat pozornost vytváření podmínek pro kulturní, společenskou a vlastivědnou činnosti mládeže i dospělých, jež povede k aktivnímu vyplnění jejich volného času a růstu a uplatnění talentů.
 6. Jako jeden ze zdrojů získávání finančních prostředků pro splnění cílů své činnosti bude Společnost pořádat nebo spolupořádat různé akce, které zároveň přispějí k obohacení kulturního a společenského života ve městě.
 7. V zájmu úspěšnosti svých cílů bude o své činnosti Společnost informovat veřejnost různými publicistickými formami, a to prostřednictvím stávajících tištěných, rozhlasových a televizních médií, tak i ve vlastních publikacích.

Článek IV.

Členství

Vznik a zánik členství:

 1. Členem Společnosti se může stát každý občan České republiky starší 15 let bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení a náboženského vyznání, který souhlasí s posláním a programovými cíli Společnosti, s jejími stanovami a chce se podílet na plnění jejího programu. Členem se může stát i cizí státní příslušník, který má k Holešovu vztah. Stejně tak se může stát členem i právnická osoba, která splňuje některou z výše uvedených podmínek.
 2. Do konečného počtu 20 přijímá nové členy přípravný výbor Společnosti, po vytvoření členské základny nově zvolené předsednictvo.
 3. Každý člen je zapsán do Knihy členů a je mu vydán členský průkaz.
 4. Činnost členů Společnosti je dobrovolná a nehonorovaná.
 5. Osobě, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů Společnosti, může její předsednictvo navrhnout a členská schůze udělit čestné členství.
 6. Členství zaniká:
  1. Zrušením zápisu v Knize členů po svobodném rozhodnutí člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství;
  2. úmrtím člena;
  3. zrušením zápisu v Knize členů pro odsouzení člena za úmyslný trestný čin, nebo pro hrubé porušení stanov Společnosti. V tomto případech rozhoduje o zrušení členství členská schůze na základě návrhu představenstva.

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má zejména tato práva:
  1. předkládat návrhy, obracet se s podněty, připomínkami a stížnostmi na předsednictvo Společnosti;
  2. být informován o činnosti Společnosti;
  3. volit a být volen do předsednictva Společnosti;
  4. zúčastňovat se jednání a rozhodování na členských schůzích Společnosti;
  5. odvolat se proti vyškrtnutí z Knihy členů k členské schůzi Společnosti;
  6. zúčastnit se bezplatně všech akcí pořádaných Společností.
 2. Člen má zejména tyto povinnosti
  1. podílet se aktivně a iniciativně na plnění cílů Společnosti;
  2. plnit úkoly, jimiž byl pověřen;
  3. propagovat činnosti a cíle Společnosti;
  4. dodržovat stanovy Společnosti;
  5. platit roční členský příspěvek 200,- Kč na osobu, studenti a důchodci 100,- Kč, a 1 000,- Kč za právnickou osobu.

Článek VI.

Orgány společnosti

 1. Orgány Společnosti jsou:
  1. členská schůze,
  2. předsednictvo,
  3. předseda;
  4. místopředseda;
  5. kontrolní komise;
  6. výkonný tajemník.
 1. Členská schůze:
  1. je nejvyšším orgánem Společnosti a kontroluje její činnost, členové zde uplatňují své právo podávat návrhy, týkající se plnění cílů Společnosti;
  2. volí členy předsednictva a kontrolní komise;
  3. schvaluje návrhy na změnu stanov;
  4. odvolává jednotlivé členy předsednictva a kontrolní komise před skončením funkčního období, neplní-li své funkce;
  5. schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise a rozpočet;
  6. rozhoduje o zrušení Společnosti;
  7. schvaluje uzavření smluv o spolupráci s jinými občanskými sdruženími, nebo právnickými osobami.
 2. Předsednictvo:
  1. řídí činnost Společnosti mezi členskými schůzemi a je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny k rozhodnutí členské schůzi;
  2. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a výkonného tajemníka;
  3. svolává členskou schůzi nejméně jednou za rok a předkládá jí zprávu o své činnosti, o plnění programových cílů a o stavu hospodaření;
  4. rozpracovává usnesení členské schůze;
  5. svolává členskou schůzi bez zbytečného odkladu, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů Společnosti;
  6. navrhuje členské schůzi rozpuštění (zánik) Společnosti

 3. Funkční období předsednictva trvá tři roky.
  Předsednictvo má nejméně 7 členů, kteří rozhodují na základě většinového hlasování.

 4. Předseda:
  1. zastupuje Společnost navenek
  2. svolává a řídí zasedání předsednictva Společnosti;
  3. vlastní spolu s výkonným tajemníkem podpisové právo na bankovním účtu Společnosti.
 5. Místopředseda:
  1. v případě nepřítomnosti zastupuje předsedu Společnosti.
 6. Výkonný tajemník:
  1. vede agendu Společnosti, pořizuje zápisy o jednání předsednictva a členské schůze;
  2. spravuje majetek Společnosti a řídí její hospodaření s finančními prostředky dle rozhodnutí předsednictva;
  3. v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy zastupuje Společnost;
  4. spolu s předsedou Společnosti vlastní podpisové právo k disponování s bankovním účtem;
  5. jako jediný člen Společnosti může pobírat za svoji činnost předsednictvem schválený honorář.
 7. Kontrolní komise:
  1. má nejméně 3 členy
  2. přezkoumává roční účetní uzávěrku
  3. nejméně jednou ročně předkládá předsednictvu zprávu o své kontrolní činnosti;
  4. upozorňuje předsednictvo na nedostatky v hospodaření
  5. podává návrhy na jejich odstranění;
  6. dohlíží na to, aby činnost Společnosti byla v souladu se Stanovami a platnými právními předpisy;
  7. je oprávněna dát podnět k mimořádnému zasedání předsednictva, shledá-li pro to závažné důvody, poškozující zájmy Společnosti;
  8. má právo zúčastnit se zasedání předsednictva, pokud o to požádá, s hlasem poradním.

Článek VII.

Finanční a majetkové zdroje

Finanční a majetkové zdroje Společnosti tvoří:

 1. Členské příspěvky.
 2. Dotace a granty od státních orgánů a jiných subjektů.
 3. Dary členů i nečlenů Společnosti a sponzorů.
 4. Příjmy získané z tržeb ze společenských a kulturních akcí, pořádaných nebo spolupořádaných Společností.
 5. Dobrovolné sbírky pořádané Společností při různých příležitostech

Článek VIII.

Zánik Společnosti

Společnost zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze;
 2. sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.

Případnému zániku Společnosti předchází zrušení bez likvidace, přejde-li její majetek na právního nástupce. Nepřejde-li, provede se likvidace. Likvidátora jmenuje předsednictvo. Majetkový zůstatek převede pak likvidátor na účely, o nichž v souladu s posláním Společnosti rozhodne členská schůze.

Tyto Stanovy byly schváleny přípravným výborem Společnosti a nabývají účinnosti dnem registrace.

Jakákoliv změna těchto Stanov bude oznámena písemně Ministerstvu vnitra České republiky do 15 dnů od jejího schválení členskou schůzí Společnosti.

CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku

Přípravný výbor

Mgr. Jiří Zapletal Holešov, Sušilova 509
JUDr. Lubomír Bartošek Holešov, nám. Svobody 121
JUDr. Jarmila Pokorná Holešov, Sportovní 1460
Mgr. Jaromír Gogela Holešov, Palackého 1168
Miroslav Olšina Holešov, Kráčiny 285
RNDr. Miroslav Dědič Holešov, Očadlíkova 39
Bc. Rudolf Seifert Holešov, 6. května 160

Za předsednictvo společnosti:
Mgr. Jiří Zapletal